HOLIDAY, Gatlinburg TN

  

I wonder.

I flipped the card, obviously. It's another Holiday in Gatlinburg. Wonder if got modernized.